Bình luận

>>u/MasqueRider Anh ta đã rời đất mẹ quá lâu, không thấm nhuần đủ sức mạnh bẻ táo. >>>u/MultiverseWolf Đáng xấu hổ. ------------------- Mình cũng đang xấu hổ đây T_T -PT