c/mot-sach's-confession
iu Shin vs Ran
một tháng trước
Đồng phục trường
Là bộ đồ đôi duy nhất giữa mình và crush.