Skip to content

2 Comments

  1. Người lạ Người lạ

    kiểu như mình bê tráp 3 lần nên mất duyên rồi ấy ?

  2. Người lạ Người lạ

    :3 ny mua hộ bvs còn khoe đc nữa là ? trên đời lắm đứa thích khoe “của” vch ??

Comments are closed.