Bình luận

ONCE có trẩu, FD # cx có trẩu; ONCE có fan chân chính, FD # cx có fan chân chính; chỉ # nhau ở số lượng+tần số xuất hiện, biểu hiện+cách thức biểu hiện thôi. _nonfan_