Bình luận

??? khong thấi JYP đảy mạnh T sang Nhật ròi sao??? Hàn và Nhật ??? khong ua nhau lám đâu đõ. 26y thật? Bên này 26y lại khong thích kiẻu Cute, nhạc thiéu nhi lám đau. Hiểu biét còn hoi tháp nhie.