Bình luận

1/ tương lai sẽ trở thành ĐHSPKT TP Thủ Đức. Nghe giảm danh tiếng trường hẳn 2/ chi phí sinh hoạt, trọ tăng lên 3/ nghe TP Thủ Đức sao mà cấn tai dễ sơ. Vài bữa ng vùng khác sẽ hỏi TP Thủ Đức ở đâu? Tỉnh nào?