Bình luận

#2 bọn móc túi có cả băng chỗ Suối Tiên nha. 4 or 5 đứa gì đó... Xe đông cứ chạy chen lên theo nhưng mà k leo lên. Đi gặp hoài