Bình luận

hồi trước có cô kia cua cậu t ghi thư tình : "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện thấy thương liền" :vvv