Bình luận

Quân sự là để kiếm một một team mà theo mình đến hết ĐH nà, còn muốn có đôi có cặp thì từ từ rồi cũng có nhưng ở trong trường quân sự thì hơi khó