Bình luận

"Không hiểu sao nó cứ hiển thị crush của em lên đầu tiền mặc dù nói chuyện với nhau hơn nữa năm rồi"?? :D ?? Nà ní?