Bình luận

Huhu cùng hội?. Thài lên thài xuống với fancam “ I Am Me “ ở comeback show là thật á. Rồi xem chán có thể xem fancam anh Bôm ở “ I Am Me “ luôn ... một sự quá đáng .. https://youtu.be/lsVfNJlS9N4