Bình luận

Mị thấy cái vụ ghép GOTA GOTB GOTC rất ích chym tham gia ghép chủ yếu là fan lai hoặc nhà ngta ghép xong rồi chym vẫn bị lôi lên nói thảo mai ??? hay là do mình k thấy nhiều chứ không phải là ít
Thớt #cfs6758 thiệt đáng hoan nghên :)))) mong Ahgase nào dính mấy điều trên tém tém lại giùm =.= Riêng mình thì dị ứng nhất số 3, vãi cả idol thân thì fandom thân