Bình luận

Mỗi lần cả đám la hét phụ họa, "đổ thêm dầu vào lửa" t cảm thấy chúng nó đều là con dân trên thuyền MarkJin =)))