Bình luận

đọc tới câu này "Chúng ta chung tổ, chung trường, chung một sở thích, cùng một thói quen, những thú vui và CẢ GIỚI TÍNH nữa" là thấy có gì đó sai sai rồi.
Chúng ta chung tổ, chung trường, chung một sở thích, cùng một thói quen, những thú vui và cả giới tính nữa :3