Bình luận

Mẹ, dính đến con mẹ thất đức Sugar7 với đống rác phẩm này thì cái gì cũng đáng ném hết, trừ diễn viên ra làm gì cậu êi
Tại sao ko ném? Bởi vì dv ko có tội ak? Ta hỏi ngu tý ??. Ai đó giải thick cho ta đi. Còn mảng movie thì sao ms ns drama thui đó