Bình luận

klq nhưng t xem cái đoạn Trăng Sao ở hồ băng ý, đóng đạt vc :(( Tân-Dĩnh đúng kiểu diễn nhập tâm, t tua đi tua lại mấy lần đoạn ý đấy ?