Bình luận

Học hành gì tầm này nữa. Bỏ , bỏ hết. Cái môn ôn nhiều nhất còn như cc thì mấy môn còn lại chưa học tí gì thì thi thố gì ?
cái môn mình chăm chỉ nhất, tự tin nhất, cứ nghĩ điểm cao thì điểm rõ thấp. Còn cái môn nghĩ điểm thấp thì nó tạch cmn luôn :)