Bình luận

Đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nhưng đại học là con đường duy nhất giúp bạn giàu.