Bình luận

Nguyễn Thị Mỹ Hưng Bảo Tiên Nguyễn Thị Thùy Trang t thấy tương lai của t trong tấm hình ?