Bình luận

T đk nghỉ. Và hơn nữa nếu k đk nghỉ t cx xin nghỉ. Đm hôm nay t trùng lịch hk pải xm trên đt khi đi đg. Đến lớp cố lại bảo cho nghỉ. T điên mẹ nó mất. N Việt Nam vô địch ùi ???