Bình luận

#1 1 số thành phần ấu trĩ .... May mắn đậu vào trường nào đó ở LDH nên nó thích thể hiện thôi.... Chứ lớn đéo ai rảnh lone đi làm mấy chuyện tào lao đó đâu ....