Bình luận

#1 đề nghị bạn khuyên các bạn hút thuốc lá xung quanh bạn chuyển qua vape mà hút nha . Bên Anh đang khuyến khích người nghiện thuốc chuyển sang vape và cứ 10 người anh thì có 2 người dùng vape . Chào thân ái và quyết thắng
#3 sống ở ktx gần 4 năm r mà chắc do toàn về phòng sớm nên chưa bao h có cơ hội coi phim sống động và thực tế như cậu, số cậu hên đấy??