Bình luận

Sau rất nhiều cuộc thi thì T nhận ra là đéo môn nào khó chỉ có giám thị hãm lol mà thôi??
Cuộc sống rất giống với cuộc đời. Cầm đề lên, mẹ! chó đọc chữ nho là có thật