Bình luận

Cũng không rộng lắm đâu Năm hight rồi vẫn phải nhìn bản đồ để tìm chỗ mình học Haiz cảm ơn tiền học lại của các ac khoá trước đã giúp e đi lạc mấy lần Đa tạ
Ngày trước hay đùa thằng bạn bên xxx: tổng diện tích nhà vs bên BK chắc nhiều hơn diện tích mặt bằng trường mày. ????