Bình luận

Gái Bách Khoa như củi sắn lùi, Đứa nào chê xấu nó bị đui. Trắng thơm ngọt lịm một nùi, Đêm đêm thương nhớ tay vùi quần chun. (chung mày còn muốn thế nào nữa)
thầy cô dạy Triết ở BK và các trg khác cũng dạy : để đánh giá một vấn đề cần nhìn vào nhiều góc độ
Trai bách khoa như chim oanh vũ Gái bách khoa như củ sắn lùi Gái sư phạm như cành liễu rũ Trai sư phạm như khỉ cụt đuôi Chim oanh vũ đậu cành liễu rũ Khỉ cụt đuôi ôm củ sắn lùi