Bình luận

có đọc hết tất cả các post không vậy... Tiểu đầu bếp dùng bản dịch cũ từ năm nảo năm nào, không phải bản dịch mới trong năm 2017 nên dù lắm phốt thì cũng không có tên trong đề cử nhé