Bình luận

Giải thích 1 chút cho các bạn chưa rõ về các CLB đội nhóm : 1- Đội Thanh niên xung kích là mô hình hoạt động có tổ chức, thuộc sự quản lý trực tiếp của Đoàn thanh niên trường. 2- Hội Sinh viên cũng là tổ chức chính trị - xã hội được định hướng bởi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cơ bản ở từng khoa thì Đội TNXK ko chịu sự quản lý trực tiếp của Đoàn khoa mà chỉ ở mức độ giám sát. Các bạn TNXK ko trùng khớp lực lượng với các thành viên Đoàn khoa, có trách cũng trách đúng tổ chức tội các bạn bên khoa mang tiếng oan.