Bình luận

đm koi trừng nhá, đấy là mấy đứa bị trap lừa nhiều quá làm mờ mắt thôi, đừng xúc phạm tương ẳng <(")