Bình luận

<< Thớt ơi là gái hay trai? Thể thơ năm chữ viết dài, nhưng vui... "TIỀN" - là giấy vụn mà thôi "TRƯỜNG" - thì cũng học và rồi cũng ra "TÔI" - chính là bạn đó mà TÓM BA ĐIỀU lại chính là BA "T" >> :-D