Bình luận

Thời nay khi có một tổng thống nhậm chức, điều người ta nghĩ đến đầu tiên không phải là vị tổng thống đó sẽ làm được gì cho dân, mà là nhìn vào tiềm năng giải trí của vị tổng thống đó cao đến đâu. Rồi một ngày nào đó tổng thống sẽ được liệt vào hàng showbiz luôn cho coi. That's fact.