Bình luận

Khi manga có LA: Các fandom khác: Thôi đừng làm mất hình tượng nhân vật của chúng tôi. Fandom Gintama: Thôi nhân vật của chúng ta làm mất hình tượng của các diễn viên hết rồi.