Bình luận

Còn chukki của tôi uhuhu. Đợt trc ra chỗ thuê truyện tính mua lại 8 tập đầu để mua tiếp mà có con của nợ nào quịt không trả tập 3 4 để tôi không vác truyện về được uhuhu. Cái bộ ni đáng eo phát chớt đi đc ớ