Bình luận

Phốt kanefusa là quá khứ từ tầm 1 năm trước. Giờ thành một trong những nhóm dịch ngon nghẻ nhất rồi :))