Bình luận

trong khi manga thì tài trí đánh qua 2 ải tay chân của Đắc Kỉ rồi cứu dân làng các kiểu :v còn anime thì rush nhiều đến nỗi Thái Công Vọng trông như tên nhà quê xuống núi, tự cao tự đại đi đánh boss xong bị đập te tua :v