Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
7 năm ở trường Bê tôi đã nhảy việc tận 4 công ty cả trong
Hình mô tả cho bài confession
7 <a href="https://confession.vn/13692-nha-co-2-nang-dau-minh-cuoi-ck-va-tren-ck-minh-co-1-ng-anh-co-ng/" title="năm" alt="năm">năm</a> ở trường <a href="https://confession.vn/beo-thi-nhan-lai-con-uon-eo-_________________-vebay/" title="Bê tôi" alt="Bê tôi">Bê tôi</a> đã nhảy <a href="https://confession.vn/13407-lai-1-cau-chuyen-gat-nhung-lan-nay-la-ve-tieng-anh-toi-nghi-nen/" title="việc tận" alt="việc tận">việc tận</a> 4 công ty cả trong và ngoài nước ?