Bình luận

nghe nói tác giả bộ đó lúc còn sống chơi thân với tác giả Pandora Hearts và tác giả của Kuroshitsuji