Bình luận

Quaí vật bàn bên dịch chuối là chính xác chuối chỗ nào...? Có muốn phốt cũng ít nhất cho xin 500 dẫn chứng chứ....
Bạn nào muốn biết truyện dịch chuối thế nào thì đọc online thử ấy. Quan trọng nhất là dịch chuẩn và lựa chọn xưng hô, nhớ Con nhà giàu của tvm nát bét vì xưng hô không phù hợp chưa.
QVBB trừ vụ xưng hô không được thuận cho lắm thì dich thuật những phần còn lại đâu có vấn đề gì đâu, đánh giá cũng phải khách quan tí chứ. Ức chế thì cũng đừng có quy chụp phiến diện vậy.