Bình luận

Anime luôn phải bịa thêm tình tiết để tránh theo kịp manga. Btw, coi cả 2 nếu có thời gian