Bình luận

29. Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau: nam chính là côn đồ, nữ chính là sinh viên múa ^^
# 28 (1) tình yêu thứ 3 của tự do hành tẩu, 28(2) Giá lại có 1 người như em, em đừng mong chúng ta là người dưng.