Bình luận

#99 : Thấy giống " Người thừa kế của gia tộc sát thủ" https://www.wattpad.com/205658349-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BF-c%E1%BB%A7a-gia-t%E1%BB%99c-s%C3%A1t-th%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-15-qu%E1%BA%A3