Bình luận

#49: Mị thấy HE mà~ Chỉ cần Bành Dã sống và Trình Ca có thể gặp lại anh là mị vui phát điên rồi :'>>
49. Thực ra là HE đấy. Trong "vì gió ở nơi ấy" có nói đến Trình Ca và Bành Dã là 2 ng đã kết hôn r