Bình luận

18 mình muốn tìm truyện giống b 18. Mình chỉ nhớ nữ chính mồ côi cha mẹ. Một mình sống ở làng. Có một lần nam 9 vào đó ngủ nhờ thì ngủ nhờ nhà nữ 9. N9 còn nhìn trộm nữ 9 tắm vs đi tiểu. Sau đó nam 9 nhận nữ 9 về nuôi. Nữ 9 còn khá nhỏ. 12 13 tuổi gì đấy