Bình luận

Đại mạc dao, Lang gia bảng, Vân trung ca, Từng thề ước, Ca tẫn đào hoa, Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ, Đức phật và nàng, Thịt thần tiên, Đông cung, Xứng lứa vừa đôi, Chúng ta cung đấu đi, Tiền của bổn cung hoàng thượng cút, Phượng tù hoàng, Hồng nhan loạn, Ngồi hưởng tám chồng, Tướng quân ở trên ta ở dưới...