Bình luận

58.2. Tìm đường, cơn mưa (tâm đắc nhất), tương tỉnh, hướng dương. Đều là truyện thực tế, rất hay.