Bình luận

Có vẻ như là thả thí thiên hạ Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức Hình như nam phụ tên Hoàng Triều thì phải