Bình luận

51 Cái bộ gì mà nam nữ chính yêu nhau sau n9 phát hiện nu9 là giáo chủ ma giáo rùi vào chùa làm đại sư , phần cuối có đoạn n9 thủy táng cho nu9 ấy, mình quên rùi