Bình luận

Thực ra quy lại cho cùng thì cũng từ cái 1 mà ra hết thôi...xả hơi đầu đại học đấy...