Bình luận

Giết !!! không tha , Lũ này chúng nó đấy gây hại cho địa cầu đấy :3 Thằng chưa được 2. như t thì gặp bọn này là phải giết :3