Bình luận

Đêm nay tỏ tình lun đi mai đi bão rồi. Không yêu thì thôi, quen vài tháng rồi thành người lạ như t này ??? Ok. Fine!?