Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#3400 "Chời má nể ông nào viết bài này vl -w- https://www.facebook.com/reviewerchan/posts/197300067555768"
Hình mô tả cho bài confession
#3400 "Chời má nể ông <a href="https://confession.vn/en-khi-ra-truong-i-lam-roi-se-rat-khac/" title="nào viết" alt="nào viết">nào viết</a> <a href="https://confession.vn/11169-cai-ngay-chi-ua-con-i-kham-cai-khoanh-khac-ma-con-nhin-len-ho-so-chup-x-quang-phoi-cai-khoanh/" title="bài này" alt="bài này">bài này</a> vl -w- https://www.facebook.com/reviewerchan/posts/197300067555768"